Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

คู่มือแนวทางสอบสวนโรคหัด

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

You are here

Home

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) 25/9/60

  • ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีและระบุอีเมลได้ตามความประสงค์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

          - เว็บไซต์ กบข www.gpf.or.th 
          - ระบบบริการทันใจ GPF Service 
              - GPF Web Service

Thai

-------

จัดประชุมประจำเดือน

Thai