Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

You are here

Home

ประวัติ

ประวัติสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ความเป็นมา
      ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการออกกฎหมายปฏิรูปราชการ ทำให้การแบ่งหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย หน่วยงานสนับสนุนการบริหารงาน 4 กอง กองวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ 8  สำนัก และมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มีหน่วยงานที่มารวมตัวกันหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 จังหวัดสงขลา  สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 จังหวัดสงขลา  ศูนย์ระบาดวิทยาภาคใต้  ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม มีนายแพทย์บุญชัย  ภูมิบ่อพลับ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน               ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2551 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) คือรับผิดชอบพื้นที่ 7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  หน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ : 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 53 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีการแบ่งส่วนราชการของกรมควบคุมโรคและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 มีอำนาจหน้าที่
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัย ที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2.สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ
6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย