Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

คู่มือแนวทางสอบสวนโรคหัด

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

You are here

Home

ประวัติ

ประวัติสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ความเป็นมา
      ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการออกกฎหมายปฏิรูปราชการ ทำให้การแบ่งหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย หน่วยงานสนับสนุนการบริหารงาน 4 กอง กองวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ 8  สำนัก และมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มีหน่วยงานที่มารวมตัวกันหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 จังหวัดสงขลา  สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 จังหวัดสงขลา  ศูนย์ระบาดวิทยาภาคใต้  ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม มีนายแพทย์บุญชัย  ภูมิบ่อพลับ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน               ดร.นพ.สุวิช  ธรรมปาโล  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2551 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) คือรับผิดชอบพื้นที่ 7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  หน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ : 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 53 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 มีการแบ่งส่วนราชการของกรมควบคุมโรคและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 มีอำนาจหน้าที่
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัย ที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2.สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ
6.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย