Get Adobe Flash player

Info Graphic

แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ 
กรมควบคุมโรค ปี 2561


Link:https://goo.gl/forms/Zt2fx8
pkaZEt4qap1

 

สปอตวิทยุ


เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
Link :ภาษาไทย
Link :ภาษามลายู

 

E-book

ผลงานวิชาการ สคร.12สงขลา

คู่มือแนวทางสอบสวนโรคหัด

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

ชมรมจริยธรรม สคร.12สงขลา

Google Analytics

กรมคุณธรรม

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Web Counters
ผู้ใช้งานตอนนี้

ไฟล์เอกสารการประชุมรับการนิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.12 สงขลา. วันที่ 2 เมษายน 2562 14/02/62


ข่าวสุขภาพและเตือนภัย
สสคร.12 สงขลา ย้ำ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์”
ป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วม รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 
จากสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในเขต 12 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557-2561 พบจำนวนผู้บาดเจ็บ ในพ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.9 ผู้บาดเจ็บเฉลี่ย 235-296 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 3-4 รายต่อวัน โดยพบผู้บาดเจ็บทางถนน ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส และผู้เสียชีวิตทางถนน ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา และนราธิวาส ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-19 ปี โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ จากการใช้รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดเหตุซึ่ง ทำให้เกิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นถนนทางหลวง รองลงมาเป็นถนน อบต./หมู่บ้าน และถนนทางหลวงชนบท ในขณะที่วันที่เกิดเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดในวันที่ 13 เมษายน 2561 รองลงมาวันที่ 12 เมษายน 2561 และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด วันที่ 13 เมษายน 2561 รองลงมาวันที่ 16 เมษายน 2561 ช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ระหว่างเวลา 16.00 - 19.59 น. 
นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561 ช่วงเวลา 19.00 - 20.59 น. และ 22.00 – 22.59 น. ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อายุ 20 - 39 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 82.9 และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก ร้อยละ 95.5 ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บที่ไม่สวมหมวกส่วนใหญ่อายุ 20-39 ปี 
ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่พาหนะ ในเขตสุขภาพที่ 12 ว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะดื่มแอลกอฮอล์ พบมากที่สุดจังหวัดตรัง รองลงมา สตูล และสงขลา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มแอลกอฮอล์ พบมากที่สุดจังหวัดตรัง รองลงมา สงขลา และสตูล       อ่านต่อ

                                                                                                                                                                                                                                                                                     <-ข่าวทั้งหมด>
 

 

Pages